Stowarzyszenie Kulturalne MDK art powstało na zebraniu założycielskim w listopadzie 2010 roku. Zostało wpisane do rejestru 10 lutego 2011 roku. Swoje zadania statutowe realizuje we współdziałaniu z Młodzieżowym Domem Kultury Śródmieście.

Stowarzyszenie Kulturalne MDK art. działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień statutu.

KRS: 0000378209
NIP: 8982187500
Regon: 021468675
Adres: ul. Dubois 5, 50-208 Wrocław
Kontakt: tel. 71/ 798 67 44
e-mail: mdkwrsr@wp.pl

Zarząd Stowarzyszenia MDK art

Paulina Korbaczyńska – prezes zarządu

Beata Bombała – sekretarz zarządu

Dorota Adamska – skarbnik zarządu

Joanna Sekuła – członek zarządu

Iwona Prask – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Ćwik – przewodniczący komisji rewizyjnej

Halina Bednarek – członek komisji rewizyjnej

Bartosz Hęćka – członek komisji rewizyjnej

Reprezentacja

Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz oraz podpisywania pism upoważniony jest prezes lub sekretarz.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd reprezentowany przez prezesa lub sekretarza oraz członka Zarządu działających łącznie.

Zarząd może mocą uchwały upoważnić osoby trzecie do zaciągania zobowiązań majątkowych.

Cele Stowarzyszenia:
 1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych.
 2. promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania poprzez sztukę jako elementu rozwoju społecznego i obywatelskiego;
 3. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego;
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 6. promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 7. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 8. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. promocja i organizacja wolontariatu;
 11. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 12. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
 13. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Sposoby realizowania celów Stowarzyszenia MDK art:
 1. organizowanie warsztatów w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, teatru, filmu i turystyki;
 2. organizowanie wystaw, plenerów, przeglądów, festiwali, happeningów, pokazów multimedialnych oraz innych zdarzeń kulturalnych;
 3. inicjowanie przedsięwzięć służących integracji środowisk artystycznych i sportowych;
 4. aktywne zaangażowanie w życie kulturalne Wrocławia;
 5. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji materialnej;
 6. wydawanie materiałów drukowanych promujących kulturę i działalność Stowarzyszenia;
 7. współpraca z władzami miejskimi, wojewódzkimi oraz innymi instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 8. inne formy w zależności od potrzeb.
Nasze projekty:
 • Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów – Debiuty,
 • Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych – Rowerem ku przygodzie.