Stowarzyszenie Kulturalne MDK art


Stowarzyszenie Kulturalne MDK art powstało na zebraniu założycielskim w listopadzie 2010 roku.

Zostało wpisane do rejestru 10 lutego 2011 roku.

Swoje zadania statutowe realizuje we współdziałaniu z Młodzieżowym Domem Kultury Śródmieście.

Stowarzyszenie Kulturalne MDK art. działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

(Dz.U. nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień statutu.

KRS: 0000378209

NIP: 8982187500

Regon: 021468675

Adres: ul. Dubois 5, 50-208 Wrocław

Kontakt: tel. 71/ 798 67 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd Stowarzyszenia MDK art


Paulina Korbaczyńska - prezes zarządu

Beata Bombała - sekretarz zarządu

Dorota Adamska  - skarbnik zarządu

Joanna Sekuła - członek zarządu

Iwona Prask - członek zarządu


Komisja Rewizyjna

Małgorzata Ćwik - przewodniczący komisji rewizyjnej

Halina Bednarek - członek komisji rewizyjnej

Bartosz Hęćka - członek komisji rewizyjnej


Reprezentacja

Do reprezentacji Stowarzyszenia  na zewnątrz oraz podpisywania pism upoważniony jest prezes lub sekretarz.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd reprezentowany przez prezesa lub sekretarza oraz członka Zarządu działających łącznie.

Zarząd może mocą uchwały upoważnić osoby trzecie do zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

Cele Stowarzyszenia:

1)   prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy

w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych.

2)   promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania poprzez sztukę jako elementu rozwoju

społecznego i obywatelskiego;

3)   organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

4)   wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego;

5)   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

6)   promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;

7)   upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

8)   upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

9)   działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

między społeczeństwami;

10)  promocja i organizacja wolontariatu;

11)  pomoc Polonii i Polakom za granicą;

12)  promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

13)  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka;

14)  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


Sposoby realizowania celów Stowarzyszenia MDK art

a)   organizowanie warsztatów w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, teatru, filmu i turystyki;

b)   organizowanie wystaw, plenerów, przeglądów, festiwali, happeningów, pokazów

multimedialnych oraz innych zdarzeń kulturalnych;

c)   inicjowanie przedsięwzięć służących integracji środowisk artystycznych  i sportowych;

d)   aktywne zaangażowanie w życie kulturalne Wrocławia;

e)   pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji materialnej;

f)    wydawanie materiałów drukowanych promujących kulturę i działalność Stowarzyszenia;

g)   współpraca z władzami miejskimi, wojewódzkimi oraz innymi instytucjami zainteresowanymi

działalnością Stowarzyszenia;

 h)   inne formy w zależności od potrzeb.

 

Nasze projekty:

- Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów – Debiuty,

- Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych – Rowerem ku przygodzie.