Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu, pracuje na rzecz aktywizacji plastycznej i intelektualnej środowiska szkolnego, obejmującego dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i inne placówki oświatowe.

Galeria przez stałą działalność edukacyjną i wystawienniczą nie tylko popularyzuje twórczość dzieci, ale przede wszystkim motywuje nauczycieli i ich podopiecznych do intensywnej pracy nad wychowaniem dla sztuki i poprzez sztukę.

Dziedzictwo kultury, w tym sztuk plastycznych, jest niezaprzeczalną skarbnicą wiedzy o historii i cywilizacji. Wiele trudnych tematów, problemów socjologicznych i pedagogicznych znalazło swój wyraz w konkursach plastycznych, wystawach, wernisażach i spotkaniach edukacji plastycznej. Galeria daleka jest od pokazywania jedynie ładnych obrazków albo nagradzania umiejętności technicznych czy talentów rysunkowych, jako że celem jej działalności jest wszechstronna, wielowymiarowa edukacja dzieci i młodzieży w kierunku kształtowania otwartych, twórczych osobowości. Przeżycia emocjonalne i intelektualne, zaangażowanie towarzyszące spotkaniom w Galerii, pozwalają mi twierdzić, że jest to ważne miejsce na mapie kulturalnej Wrocławia. W programie działalności Galerii wychodzimy naprzeciw potrzebom wypowiedzi artystycznej dzieci i młodzieży, biorąc pod uwagę spektrum ich zainteresowań i możliwości wypowiedzi twórczej, a także możliwości wkroczenia w ich intymny świat, co ułatwia porozumienie, pogłębia więź między dziećmi, rodzicami, pedagogami.

Współpracujemy również z ośrodkami skupiającymi dzieci niepełnosprawne i od lat staramy się łączyć dwa światy w jeden świat wspólnych przeżyć, za co wdzięczni są nam szczególnie rodzice dzieci pokrzywdzonych przez los.

Od dawna Galeria zaprasza do stałej współpracy tych wszystkich, dla których wychowawcze i poznawcze wartości sztuki są niepodważalne, a sztuka dzieci równie piękna, cenna i fascynująca, jak dzieła profesjonalnych artystów. Z Galerią współpracują artyści zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków i profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, poświęcając swój czas i wiedzę na rzecz podniesienia rangi edukacji plastycznej dzieci, zafascynowani poziomem prac plastycznych coraz chętniej uczestniczą społecznie w jury konkursów.

Galeria prowadzi również cykle wykładów o sztuce w oparciu o organizowane wystawy oraz prezentuje osiągnięcia pedagogiczne nauczycieli przedmiotu w cyklach wystaw „ mistrz i jego uczniowie”. Wszystko po to, żeby rzeczywistość, w której funkcjonujemy stała się zrozumiała i przyjazna, żeby nabyte umiejętności kreacyjne owocowały w przyszłym dorosłym życiu twórczą postawą w każdej z dziedzin.

Pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów frekwencji w akcjach organizowanych przez Galerię. Corocznie, a Galeria działa od trzydziestu lat, organizujemy około dziesięciu wystaw, które pełnią funkcję promującą twórczość dzieci, a nade wszystko terapeutyczną, wychowawczą i poznawczą – tematy wystaw tyczą się ekologii, wiedzy o historii, religii i kulturze różnych narodowości. Rocznie w programie Galerii uczestniczy około 300 szkół oraz innych ośrodków oświatowych województwa oraz około 8000 dzieci objętych programem wychowania dla sztuki i poprzez sztukę.

opiekunowie Galerii

art. plast. Ewa Klara Kołakowska
art. plast. Anna Szuleszko